Zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním dětí.

INFORMACE
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


09.04.2021

 

Tento dokument předkládá Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace svým jménem jako „správce osobních údajů“ a je určena Vám zákonným zástupcům dětí/žáků jako subjektů údajů (společně “vy” nebo „subjekt osobních údajů“).

 

V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování osobních údajů Vašeho dítěte. V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, po jakou dobu a jakým způsobem bude zpracování probíhat.

 

(A) Jak získáváme osobní údaje   

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. S ohledem na samotestování shromažďujeme osobní údaje:

 

 

(B) Osobní údaje (kategorie), které můžeme zpracovávat   

Správce osobních údajů může zpracovávat následující Osobní údaje:

 

* citlivý osobní údaj - osobní údaj zvláštní kategorie. K těmto údajů přistupujeme se zvláštní opatrností a požadavkem na zajištění vysoké úrovně bezpečnosti.

 

(C) Účely a právní základ zpracování dotčených osobních údajů

(C.1.) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny

 (C.2.) Právní základ pro Zpracování

 

 

(D) Doba uchování daných osobních údajů

(1) Osobní údaje budeme uchovávat ve formě, která umožní vaši identifikaci, pouze do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.

a:

(2) Kromě toho, pokud budou vzneseny jakékoli příslušné právní nároky nebo bude zahájeno jakékoli jiné právní řízení, můžeme pokračovat ve zpracování Vašich osobních údajů po taková další období, která jsou nezbytná v souvislosti s tímto nárokem nebo takovým řízením.   

 

(E) Předávání osobních údajů do třetích zemí

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

 

(F) Příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údajů mohou být orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice). Osobní údaje mohou být také zpřístupněny oprávněným kontrolním orgánům při kontrole plnění mimořádného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví.

(G) Práva, která máte ve vztahu k osobním údajům     

Další informace os zpracování osobních údajů a veškerá Vaše práva naleznete na www.mseliska.cz, záložka Ochrana osobních údajů.

 

(L) Kontaktní údaje    

Jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení nebo ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, mohou být adresovány Pověřenci ochrany osobních údajů na e-mailové adrese: dpo@dpohotline.cz

Copyright © 2020 Mateřská škola Eliška - Všechna práva vyhrazena
Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio