O třídě

Třídu Motýlků navštěvuje ve školním roce 2023/24 jedno dítě s potřebou korekce oční vady a devět dětí s jinými speciálními vzdělávacími potřebami s různým stupněm podpůrných opatření. Pracují zde dvě speciální pedagožky a asistentka pedagoga. Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání MŠMT. Třída je přednostně určena dětem v předškolním věku a dětem s odloženou školní docházkou, je zde však zařazeno i jedno dítě mladší. V rámci společných řízených aktivit i během individuální péče se denně věnujeme logopedické péči a také rozvoji všech klíčových kompetencí v rozsahu daném Rámcovým vzdělávacím programem s přihlédnutím k věku a individuálním možnostem každého dítěte. Vzdělávání probíhá formou hromadných aktivit, práce ve skupinách a individuálního vzdělávání v pracovně, které je poskytováno zejména dětem s těžším stupněm zdravotního postižení.

 

Copyright © 2020 Mateřská škola Eliška - Všechna práva vyhrazena
Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio