O třídě

Třída Motýlků je určena především dětem s očními vadami, ve třídě bývají dále integrovány i děti s jinými speciálními vzdělávacími potřebami různého stupně. Pracují zde dvě speciální pedagožky a asistentka pedagoga. Vzdělávání probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání MŠMT. Třída je přednostně určena dětem v předškolním věku a dětem s odloženou povinnou školní docházkou, podle potřeby však sem mohou být zařazeny i děti mladší. Program třídy je úzce spjat i s každodenní péčí ortoptické sestry. Denně se věnujeme i péči logopedické a celkovému rozvoji dětí ve všech oblastech a zejména přípravě na školu.Péče o děti zde probíhá formou hromadných aktivit, práce ve skupinách a individuálního vzdělávání v pracovně, které je poskytováno zejména dětem s těžším stupněm zdravotního postižení.

 

Copyright © 2020 Mateřská škola Eliška - Všechna práva vyhrazena
Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio